O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Spóldzielnia Mieszkaniowa DĄB
ul. Rydla 71a
70-783 Szczecin

przystąpi do dodatkowego opisu i oszacowania
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Chłopskiej 65a/8, posiadającego Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB z siedzibą w Szczecinie,
należącego do dłużnika:

Wolinski Bozena,

 

Protokół z dodatkowego opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 – w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artura Żurowicza, tj.
w Szczecinie przy ul. Południowej 25B pok. 315

Wobec powyższego na podstawie art. 951 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i przedmiotów razem z nim zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.