Do którego komornika złożyć wniosek o alimenty?

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego.

Komornik Sądowy Artur Żurowicz działa przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

W związku z powyższym jest właściwy dla osób zamieszkujących: Wykaz ulic wraz z kodami pocztowymi należący do obszaru naszej działalności

Obszar działania
– Miasto Szczecin
– Gmina Police
– Gmina Nowe Warpno
– Gmina Kołbaskowo
– Gmina Dobra

Jakie dokumenty są potrzebne żeby wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela. Stosownie do treści art. 797 § 1 k.p.c. we wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny (orzeczenie sądu lub referendarza, akt notarialny, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej) zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Ponadto, wierzyciel, dokonując wyboru komornika na podstawie art. 8 ust. 5 u.k.s.e., składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może złożyć za wierzyciela pełnomocnik. W tym celu, dodatkowo wymaganym dokumentem jest pełnomocnictwo w oryginale lub jego uwierzytelniony odpis.

Osoba uprawniona do reprezentacji spółki prawa handlowego obowiązana jest do wniosku egzekucyjnego załączyć informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru KRS.

Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wygląda skuteczna egzekucja alimentów?

W celu ustalenia majątku dłużnika alimentacyjnego komornik dokonuje zapytań do:

CEPIK (poszukiwanie samochodów dłużników)
KIR OGNIVO (poszukiwanie kont bankowych dłużników)
ZUS – EKS (poszukiwanie przychodów emerytalno-rentowych dłużników)
CPD (poszukiwanie adresów zamieszkania dłużników)
CEIDG  (poszukiwanie prowadzonych działalności gospodarczych dłużników)
EKW (poszukiwanie nieruchomości dłużników – działek, domów, mieszkań itp.)

Jak otrzymać zaświadczenie o bezskuteczności alimentów?

W celu otrzymania zaświadczenia o bezskuteczności alimentów należy dostarczyć do kancelarii wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

Gdzie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia,

albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Czy komornik może zająć rachunek bankowy prowadzony na rzecz dłużnika i osób trzecich?

Tak, komornik może zająć rachunek bankowy prowadzony na rzecz dłużnika i osób trzecich.

Kwestię tę regulują dwa przepisy kodeksu postępowania cywilnego, mianowicie stosownie do treści art. 8911 § 1 kpc na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. Kwestię zajęcia rachunku wspólnego małżonków reguluje natomiast art. 8912 § 1 kpc na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Czy mogę rozłożyć moje zadłużenie na raty?

Tak. W celu rozłożenia zadłużenia na łatwiejsze do spłat raty należy wypełnić wniosek ogólny, w treści podając wysokość rat oraz termin ich spłat.

Tak wypełniony wniosek należy dostarczyć do kancelarii. Następnie zostanie on przekazany do wierzyciela w celu ustosunkowania się.

Po otrzymaniu odpowiedzi od wierzyciela, dłużnik zostanie o niej poinformowany.

Jaki jest obszar działania Komornika Sądowego?

Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego (właściwość miejscowa Sądu przy którym działa Komornik). Komornik Sądowy Artur Żurowicz jest organem właściwym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom mającym swoje siedziby albo miejsca zamieszkania na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

więcej informacji – zobacz >>>

Jednakże, wierzyciel może skorzystać z prawa wyboru Komornika na podstawie art. 8 ust. 5 u.k.s.e. Komornik wybrany przez wierzyciela działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.