Wierzyciel ma prawo do wyboru dowolnego komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. (…)

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

W razie podejmowania przez komornika, wybranego przez wierzyciela, czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz uprzejmie zawiadamia, iż zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych obecnie ma możliwości przyjmowania spraw spoza właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecnie.

Obszar działania

– Miasto Szczecin
– Gmina Police
– Gmina Nowe Warpno
– Gmina Kołbaskowo
– Gmina Dobra

Wykaz ulic wraz z kodami pocztowymi
należący do obszaru naszej działalności
pobierz

Obszar działania