O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2 lutego 2023 o godz. 10:00 w IX Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, w sali nr 136 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego Szczecinie, przy ul. Krakowskiej 33B/2, posiadającego założoną księgę wieczystą w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie o numerze: SZ1S/00213047/9.

Właściciel nieruchomości to:
– Kędzierski Patryk.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na parterze w budynku 2- piętrowym. Lokal składa się z pokoju, pokoju z wnęką kuchenną, łazienki i korytarza. Lokal posiada powierzchnię użytkową: 39,30 m2 (dane wg aktu notarialnego Rep. A nr 1205/2013 z dnia 06.03.2013 r.). Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 25,90 m2 (dane wg aktu notarialnego Rep. A nr 1205/2013), która jest wykorzystywana na cele mieszkalne. Piwnica sklada się z jednego pomieszczenia przedzielonego ścianką działową i łazienki. Wejście do piwnicy bezpośrednio z zewnątrz.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 379 200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 284 400,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 37 920,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wadium można również wpłacić na rachunek komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Szczecinie 60 1020 4795 0000 9902 0132 4094.

W dniu 18.01.2023 r. wolno oglądać nieruchomość w godzinach od 10:30 do 11:00.
Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji elaborat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika przy ul. Południowej 25B pok. 315 w Szczecinie, tel. 91 4877362 i w Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód IX Wydział Egzekucyjny w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9 sierpnia 2021 o godz. 11:00 w IX Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 114 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej- działki nr 342/11 położonej w miejscowości Brzózki, gmina Nowe Warpno, posiadającej założoną księgę wieczystą o numerze: SZ2S/00001488/0 w XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą w Policach.
Właściciel nieruchomości to:
– Azarewicz Marta.

Opis nieruchomości: działka niezabudowana, o powierzchni: 847 m2, kształt: regularny, zwarty, przypominający prostokąt. Uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektroenergetyczna, telefoniczna. Dojazd do działki drogą utwardzoną asfaltem. Działka od strony wschodniej jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej, rozpiętej pomiędzy drewnianymi kołkami.
W księdze wieczystej widniej wpis służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 342/11 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 342/9 oraz wpis służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 342/11 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 342/10.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 54.600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 40.950,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 5.460,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wadium można również wpłacić na rachunek komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Szczecinie 60 1020 4795 0000 9902 0132 4094.

W dniu 26.07.2021 r. wolno oglądać nieruchomość w godzinach od 10:30 do 11:00.
Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji elaborat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika przy ul. Południowej 25B pok. 315 w Szczecinie, tel. 91 4877362 i w Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód IX Wydział Egzekucyjny w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.